สมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
ลงทะเบียน

  เข้าสู่ระบบ
Username:
 
Password:  
 


อุตสาหกรรม
ลงทะเบียน

 
เข้าสู่ระบบ
Username:
 
Password:  
 


โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8226 , 0-2278-8200 ต่อ 8351, 8352, 8353 โทรสาร : 0-2298-0476
อีเมล์ : trfrri@trf.or.th